נשים.ביז לדף הבית
  | אינדקס עסקים נשים ביז | פורומים נשים ועסקים | אינדקס המאמרים |
 
 
דר נאוה בויום באנר ליד חדש
פאנג שואי לזוגיות דורית זיני
מיסטיקה
pazitnuni

מע"מ על בסיס מזומן
דיווח ותשלום מס ערך מוסף על ידי עוסק מורשה, חד חודשי או דו חודשי מתבסס תמיד על החשבוניות הכנסה שהופקו על ידי העוסק מורשה בתקופת הדיווח, דוגמא לדיווח דו חודשי בגין מרץ אפריל 2012 ידווח וישולם מס הערך המוסף הכלול בחשבוניות שהופקו מה- 01/03/2012 עד 30/04/2012
מאת: בועז איתן - יועץ מס מייצג
 

בעקבות תיקון לחוק מע"מ (מס' 42) שעבר באפריל 2012 נעשה צדק עם ציבור רחב של עוסקים מורשים כפי שיתואר להלן,

מע"מ על בסיס מזומן,

דיווח ותשלום מס ערך מוסף על ידי עוסק מורשה,  חד חודשי או דו חודשי  מתבסס תמיד על החשבוניות הכנסה שהופקו על ידי העוסק מורשה בתקופת הדיווח, דוגמא לדיווח דו חודשי בגין מרץ אפריל 2012  ידווח וישולם מס הערך המוסף הכלול בחשבוניות שהופקו מה- 01/03/2012 עד 30/04/2012 , הדיווח והתשלום לתקופה כאמור יבוצעו עד ה 15/05/2012.  אין זה משנה אם העוסק מורשה שלנו קיבל תמורה בגין חשבונית המס שהפיק או שלא קיבל, ברגע שהופקה חשבונית המס העוסק מורשה שלנו מחויב לדווח ולשלם את המס הנקוב בחשבונית במועד הדיווח  על פי התאריך הנקוב בחשבונית שהפיק כאמור בדוגמא לעיל.

 

המשמעות של מע"מ על בסיס מזומן הינה מתן האפשרות לעוסק מורשה להפיק את חשבונית ההכנסה (להלן: חשבונית מס)  רק עם קבלת התמורה,  משמע עם פירעון התקבול  שהתקבל בגין חשבונית המס.

 

על פי ההוראות לניהול ספרים יש להפיק חשבונית עסקה (חשבונית עסקה להבדיל מחשבונית מס) עם גמר מתן השרות ולהפיק קבלה מייד עם קבלת התקבול.  תקבול כולל גם צ'קים דחויים ותשלומים בכרטיס אשראי.  חשבונית מס יש להפיק עם קבלת התמורה במזומן, מזומן כולל גם צ'ק שזמן פרעונו לא יאוחר מיום קבלתו,  לגבי הצ'קים הדחויים: יפיק חשבונית מס בזמן  הפירעון ומימוש כל תשלום  (עד 14 יום מפירעון הצ'ק או קבלת תשלום האשראי).

 

מי שימשיך לדווח ולשלם מס ערך מוסף על בסיס צבירה (על בסיס עקרונות חשבונאיים מקובלים) הם: יצרנים גדולים, סיטונאים, קמעונאים גדולים, קבלנים וכל מי שלא ברשימה שתפורט בהמשך, בסיס צבירה מחייב את העוסק מורשה להפיק חשבונית מס על הכנסה במקרים הבאים  במכר: עם מסירת הטובין לקונה, בשרות שניתן בעסקה שמושפעת מיחסים מיוחדים (כגון: בין בעל שליטה לחברה שבבעלותו, או בין קרובי משפחה), בעסקה  שלא נקבע מחיר לעסקה, או שמחזור העסקאות של נותן השרות גבוה מ 15 מליון ₪ לשנת מס.   

 

דיווח על בסיס מזומן היה קיים גם קודם בעיקר לבעלי מקצועות חופשיים כמו רופאים, פסיכולוגים, עו"ד, רו"ח יועצי מס, מהנדסים, אדריכלים וכדומה, החידוש הוא לגבי יצרנים קטנים (שמחזור עסקאותיהם השנתי נמוך מ – 1,950,000 ₪) ונותני שירותים  (שמחזור עסקאותיהם נמוך מ 15,000,000 ₪).   

 

במצב הקודם ערב התיקון בחקיקה, הגוף שקיבל את השרות (הלקוח של העוסק מורשה) היה חייב על פי החוק  (בהנחה שגם הוא עוסק מורשה) לדרוש חשבונית מס עוד לפני שהוא שילם בגינה, כך לדוגמא חברות גדולות, חברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה לא התייחסו לדרישת תשלום לפני  שקבלו חשבונית מס. ורק לאחר קבלת חשבונית המס התחילו במניין הימים על פי תנאי התשלום, שוטף + 90  משמעו שהעוסק מורשה שלנו שהפיק את החשבונית מס ידווח וישלם את המס הכלול בחשבונית מס שהוא הפיק הרבה לפני שהוא ניפגש עם הכסף מהלקוח שלו.

אקדים ואומר שהחל משנת 2009 היה ניסיון לתקן ולעזור לנותני השרות שמחזור עסקאותיהם נמוך מ 15 מליון ₪

וזאת בדרך של "הוראת שעה"  המאפשרת לנותני השרות כאמור להפיק חשבוניות מס עם קבלת התמורה,  אך כל עוד הגופים הגדולים לרבות (ובמיוחד) משרדי ממשלה כאמור הכתיבו את תנאי השוק ובהעדר חשבונית מס הם לא התחילו  את תהליך הבקרה והאישור לתשלום,  רוקנו בכך מתוכן את "הוראת השעה". כוחות השוק פעלו  גם לרעת בעלי המקצועות החופשיים שהחוק אפשר להם להפיק חשבוניות מס עם קבלת התמורה מימים ימימה אך נאלצו "להתכופף" מול כוחות השוק. ועל הקונפליקט האבסורדי הזה כתבתי בינואר 2009 מאמר שכתובתו בסוף מאמר זה.

עם תיקון החקיקה כך שנאסר על לקוח "הקונה או מקבל שרות" לדרוש חשבונית מס בטרם הוא שילם בגינה לעוסק מורשה שלנו אם הוא אמור לדווח מע"מ על בסיס מזומן. הוראת השעה (שחוקקה גם בחוק הראשי ) קבלה תוקף ושיניים  ולגבי העוסקים שמפורטים ברשימה בהמשך, נגמר עידן מימון המס הכלול  בחשבוניות המס שטרם התקבל מהלקוח.

   

בעקבות תיקון החקיקה,  כיום  כל העוסקים שלהלן יכולים להפיק חשבונית מס עם קבלת התמורה* במזומן (תוך 14 יום מקבלת התמורה), ואלו הם:

 

v      יצרנים  שמחזור  עסקאותיהם  השנתי  נמוך מ 1,950,000 ₪   [בתוקף מ אפריל 2012]

v      קמעונאים שמחזור עסקאותיהם השנתי נמוך מ 1,950,000 ₪  והם מעסיקים עד 3 עובדים.

v      בעלי מקצועות חופשיים: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך-דין, עורך פטנטים, רואה חשבון, שמאי וכן בעל מעבדה כימית או רפואית.

v      רופא  - לרבות פסיכולוג, פיסיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים ומרפא שיניים.

v      בעלי בית ספר לנהיגה

v      בעלי בית ספר – לרבות גן ילדים

v      מתווכים במקרקעין

v      מתווכי רכב

v      נותני שירותים שמחזור עסקאותיהם השנתי נמוך מ 15,000,000 ₪ 

למעט בשירות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או

שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף.

v      עסקאות של השכרת נכסים;

v      עסקאות של מתן אשראי;

v      עסקאות של מכירת מנוי על עיתון, כתב עת, ספרים, קבצים ועדכוניהם, הצגות, קונצרטים וכיוצא באלה;

 

השינוי המהותי המאפשר להפיק חשבונית רק עם קבלת התמורה (או תוך 14 יום מקבלת התמורה), נעוץ בתוספת סעיף האוסר על קונה (לרבות מקבל שרות) לדרוש חשבונית מס לפני התשלום בגינה, אם המקבל אמור לדווח לרשויות מע"מ על בסיס מזומן.  סעיף 47 (א1) שחוקק בתיקון מס' 42 לחוק מע"מ ותחולתו מאפריל 2012.

 

בכך נעשה צדק עם ציבור גדול מאוד של עוסקים שחויבו ע"י הקונה/מקבל השרות להפיק חשבונית מס ובשל כך לשלם את מע"מ העסקאות הנקוב בה בדיווח גם אם לא שולמה התמורה ע"י הקונה/מקבל השרות ו/או כאשר שולם עבור החשבונית כמה חודשים לאחר מכן.

 

* תמורה – לצורך קביעת מועד החיוב במס, על פי הפרקטיקה המתבססת בין השאר על דברי ההסבר להצעת החוק,  "התמורה"    הינה בגין מזומן וצ'קים שזמן פרעונם אינו מאוחר מתאריך קבלתו,  כלומר: צ'קים מזומנים.  בכל פעם שיגיע תאריך פירעון של צ'ק דחוי  יחול מועד החיוב במס.

©

 

 מאמר שכתבתי בינואר 2009 בנושא למה לדעתי אז (לפני תיקון החוק הנוכחי) לא ניתן היה ליישם את הוראת השעה  :

לקריאת המאמר הקודם של בועז איתן בנושא "הפקת חשבוניות מס עם קבלת התקבול"

 

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ מס, ומומלץ לכל אחד לקבל ייעוץ פרטני בנושא.

כמובן שאני וצוות המשרד נשמח לייעץ באופן פרטני לכל אחד ואחד.

©

                                                                                                            בברכה

                                                                                                            בועז איתן

 


עוד מאמרים בנושא: ייעוץ והדרכה ארגונית
עוד מאמרים של: בועז איתן
מאמר זה נצפה: 3019 פעמים

הוסף תגובה
  iYAGAqSCTqtGjBYYRbx
  JimmiXzSq, yPUtBcSriflAZw    (20/05/2017   05:34)
   

חיפוש במאמרים  

 
מבזקים מנשים.ביז  

ליצירת קשר - שליחת מייל

"נשים ביז אירועים" הצטרפי לניוזלטר אחד שישאיר אותך בעניינים... כל אירוע חשוב לנשות עסקים, אירועי המיועד לנשים והמתוכנן ע"י נשים. ההרשמה חינם!

עמלנו רבות להפקת פרויקט ״חרות על ליבי״ פרוייקט במסגרתו התראיינו בעלות עסקים מהי עבורן חרות בעסק

אשת עסקים! יש לך אירוע מתוכנן עבור נשים? פני אלינו ואנו נפרסם את הארוע שלך..."נשים ביז אירועים" חדש!!!

רוצה להשיג יותר בפרסום באינטרנט? זה הזמן לפרסם בפורטל "נשים נקודה ביז" בעלות אפקטיבית .

רוצה להופיע ב"פגישה ב-4 עיניים"? למילוי השאלון המורחב שלנו... לא לשכוח לצרף תמונה!

פורטל לנשות עסקים  
לדף הבית
אודותינו
 
עסקים וכרטיסי ביקור  
כרטיסי עסקים
קורסים | סדנאות | ימי עיון
שדרות העסקים
קופונים ומבצעים
Networking קבוצות
 
מאמרים  
מאמרים חדשים
ניוזלטר בדיוור ישיר
אינדקס מאמרים
אינדקס כותבים
נשים | סיפורי הצלחה
עשרת הדיברות
בלוגים
 
לוחות מידע  
לוח אירועים
לוח מודעות
לוח אתרים
 
פורום נשים ביז  
נשים עצמאיות התפתחות אישית
נשים בעבודה
כלכלת המשפחה
בחזרה למעגל העבודה
ליווי עסקי ושיווקי
מיניות וזוגיות
בריאות ותזונה
ייעוץ והכוונה מקצועית
עסקים בראייה משפטית
קוסמטיקה ואסטתיקה
 
פינת המומחים  
איילת גרינברג | לצאת מהבלאגן
אירית רוטרובין | יעוץ קריירה
אמנון סער | נומרולוגיה קבלית
ורדה לב אש | מיניות האישה
בני מרגליות | אימון לפריצת דרך
יונה מאור | הדיאטנית שלך
יעל לוטן | אסטרטגיה תדמיתית
יערה הולצמן | המילה האחרונה
ליב"ה | עצמאות כלכלית
משולחנה של דר' קרול מקול
עפרה פסל | ניהול קשרים מניבים
צביקה ברגמן | שוק ההון
ריקי לנגברג - תזונה נכונה
שי וייסברג | לב חושב מוח אוהב
 
מידע שימושי  
משרדי ממשלה
רכבת ישראל
נחיתות נתב"ג
 
סקר  
האם את ספונטנית?
שמחה לכל הצעה לא שגרתית
תלוי במה מדובר...
רק אם היוזמה היא שלי...
מה זה ספונטנית?
 
  הצבעתך תרשם פעם אחת
הוקם ע"י סטודיו דקל - עיצוב אתרים © כל הזכויות שמורות