נשים.ביז לדף הבית
  | אינדקס עסקים נשים ביז | פורומים נשים ועסקים | אינדקס המאמרים |
 
 

דר נאוה בויום באנר ליד חדש
pazitnuni
מיסטיקה
פאנג שואי לזוגיות דורית זיני
קרן פנסיה
אחת מצורות קופות הגמל, המיועדת לשלם לעובד שפרש מעבודתו, או לשאיריו, תשלומים תקופתיים, לאחר תקופת אכשרה מתאימה. ההצטרפות היא על בסיס גימלה קבוצתית, כל העובדים בקבוצה, ללא בדיקה רפואית או הוכחת בריאות אחרת, מתוך הנחה שגודל הקרן ומספר המצטרפים
מאת: דודו נפתלי - סוכן ביטוח בכיר
 

קרן פנסיה

אחת מצורות קופות הגמל, המיועדת לשלם לעובד שפרש מעבודתו, או לשאיריו, תשלומים תקופתיים, לאחר תקופת אכשרה מתאימה. ההצטרפות היא על בסיס גימלה קבוצתית, כל העובדים בקבוצה, ללא בדיקה רפואית או הוכחת בריאות אחרת, מתוך הנחה שגודל הקרן ומספר המצטרפים נותנים פיזור סיכון מסויים באופן אוטומטי. התמורה שמצטרף יקבל מהתוכנית אינה בהכרח שווה לסכומי הכסף שהפקיד בה.

לקסיקון מונחים בפנסיה

 

מבוטח
מי שרשומה לזכותו יתרת זכאות צבורה בקרן הפנסיה ואינו פנסיונר. קיימים שני סוגי מבוטחים בקרן פנסיה:
פעיל - מפריש כספים לקרן באופן שוטף;
לא פעיל - מבוטח שהפסיק להפריש כספים לקרן.

פנסיונר
מי שמשולמת לו פנסיית זקנה מקרן הפנסיה.

דמי גמולים
תשלומי המעביד והעובד לקרן הפנסיה לפי שכר העובד. התמהיל המקובל לדמי גמולים הוא הפרשת עובד למרכיב תגמולי עובד בשיעור של 5.5%, הפרשת מעביד למרכיב תגמולי מעביד בשיעור של 6% והפרשת מעביד למרכיב הפיצויים בשיעור של 6%. כיום ניתן (לא חובה) להגדיל את הפרשת העובד למרכיב תגמולי עובד עד ל- 7% ואת הפרשת המעביד למרכיב תגמולי מעביד עד ל- 7.5%.
לגבי קרנות פנסיה ותיקות להן מונה מנהל מיוחד, הגדלה הדרגתית של שיעורי ההפרשה לפנסיה עד לשיעור כולל של 20.5% נקבעה במסגרת פרק ז'1 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התש"מ-1981 כמפורט להלן:
לתשלומי העובד יתווספו בכל אחת מהשנים 2004 עד 2006 1/3 נקודת אחוז ובשנת 2007 1/2 נקודת אחוז (סה"כ 1.5%).
לתשלומי המעביד יתווספו בכל אחת מהשנים 2004 עד 2006 1/3 נקודת אחוז ובשנת 2007 1/2 נקודת אחוז (סה"כ 1.5%).

פרמיות ביטוח (בקרן פנסיה חדשה)
חלק דמי הגמולים המופנה לרכישת כיסוי ביטוחי. בקרן פנסיה מקיפה משולמות פרמיות המקנות למבוטחים כיסוי ביטוחי בשל סיכוני מוות ונכות. חישוב הפרמיות נגזר מהנחות בדבר הסתברות התמותה או הסתברות לאובדן כושר עבודה בגיל נתון, משיעור הריבית הצפוי וכ"ו.

אירוע מזכה
אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
פנסיית זקנה - המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה;
פנסיית נכות - מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן;
פנסיית שאירים - במות המבוטח או הפנסיונר.

חישוב פנסיות נכות ו שאירים (בקרן פנסיה חדשה מקיפה)
חישוב פנסיות הנכות והשאירים נעשה על ידי הכפלת השכר הקובע לנכות ושאירים, כהגדרתו בתקנון הקרן (ממוצע של מספר חודשי ביטוח) בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות או שאירים, לפי הענין.

מגבלת השכר המבוטח (בקרן פנסיה חדשה מסובסדת)
בקרן פנסיה חדשה הזכאית לאג"ח מיועדות, דמי הגמולים המשולמים לקרן לא יעלו על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. תשלום מעל התקרה ניתן להפנות לקרן פנסיה חדשה כללית, שאינה זכאית לאג"ח מיועדות או לכל אפיק חיסכון אחר, על פי בחירת המבוטח.

מקדמי המרה לפנסיה (בקרן פנסיה חדשה)
חישוב פנסיית הזקנה נעשה על ידי חלוקת היתרה הצבורה של מבוטח במקדם המרה. מקדם ההמרה מחושב בהתאם לגיל המבוטח ומצבו המשפחתי בעת הפרישה, ולפי ריבית להיוון המבוססת על תשואת הקרן.

מערכת הנחות אקטואריות
הנחות בדבר הסתברויות תמותה, הסתברויות נכות, שער ריבית צפוי על השקעות ועוד. הנחות אקטואריות מהוות נדבך חשוב ומרכזי בתחשיבי קרן הפנסיה, ומשמשות בסיס לצפי עתידי להתחייבויות הקרן ותמחור על פי תחזית זו.
חשוב לזכור כי בהחלט ייתכן מצב שבו ההנחות האקטואריות אינן תואמות את המציאות ויש מקום לשנותן יחד עם מקדמי ההמרה ושיעורי הכיסוי הביטוחי.

מאזן אקטוארי
בדומה למאזן חשבונאי, מוצגים במאזן נכסי הקרן והתחייבויותיה. צד ההתחייבויות במאזן האקטוארי מבוסס על התחייבויות הקרן למבוטחים ולפנסיונרים, ומחושב בעיקר לאור הנחות לגבי ריבית היוון ותוחלת החיים של המבוטחים, הפנסיונרים ושאיריהם.

איזון אקטוארי
לקרן פנסיה ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן - נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות. במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. איזון אקטוארי בא להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות.
גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודתיות בשיעורי התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה, או לחילופין כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות האקטואריות המוקדמות לבין הנתונים בפעל (לדוגמא, מספר נכסים בפעל גדול ממספר הנכסים אשר נצפה לפי ההנחות האקטואריות).

עתודה למקבלי פנסיה (בקרן פנסיה חדשה)
קרן פנסיה חדשה מקיפה תנהל עתודה בגין שינויים בתשואה על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויות הקרן למקבלי פנסיה ובגין שינויים בריבית להיוון אותן התחייבויות. העתודה תהיה בסכום שגובהו עד 1% מהתחייבויות הקרן לפנסיונרים, ומטרתה להפחית תנודתיות בפנסיה המשולמת לפנסיונרים.

הוראות דין והוראות מנהל רלוונטיות
המסגרת החוקית שלאורה פועלות קרנות הפנסיה:
1.
פקודת מס הכנסה (נוסח חדש)
2.
הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981.
3.
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.
4.
הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

היוון פנסיה
היוון של עד 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר או לשאירי מבוטח לתקופה של עד חמש שנים, במטרה להעניק לזכאי לפנסיה אפשרות לקבל לצרכיו מענק חד פעמי על חשבון הפנסיה. במשך תקופת ההיוון יקבל הזכאי פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון.
שאירי פנסיונר שנפטר לפני תום תקופת ההיוון יקבלו את מלוא הפנסיה על פי התקנון כאילו לא בוצע היוון.

השקעות הקרן
על מנת לעמוד בהתחייבויותיה משקיעה הקרן את הכספים המתקבלים מדמי הגמולים בגין המבוטחים. בהתאם לתקנות ההשקעה, קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות זכאיות לאג"ח מיועדות נושאות ריבית ריאלית של 4.86% לשנה, וקרן הפנסיה תשקיע בכל עת 30% משווי נכסיה באג"ח אלו.


המידע לקוח מאתר משרד האוצר

מעבר בין קרנות

 

מעבר בין קרנות- תקציר הוראות המעבר

החל מאוקטובר 2003 הוחלה הרפורמה המאפשרת מעבר עמיתים בין קרנות פנסיה חדשות [שנפתחו למצטרפים חדשים משנת 1995], כאשר המעבר נעשה תוך שמירה מלאה על רצף וותק וזכויות של המבוטחים, ואינו כרוך בעלות כספית כלשהי.
בהתאם לחוזר האוצר* מחודש אוגוסט 2005 , החל מ- 1.11.2005 נכנסות לתוקף הוראות האוצר המעודכנות בעניין מעבר מבוטחים בין קרנות פנסיה חדשות . במסגרת הוראות אלו חלו שינויים בתנאי הזכאות למעבר ובתהליך המעבר כולו.

להלן ריכוז הנחיות המעבר החדשות :
זכאות למעבר :
כל מבוטח [עצמאי/שכיר] יוכל לבקש לבצע את העברת הכספים כפוף לתנאים הבאים :
המבוטח אינו מקבל פנסיית זקנה מהקרן המעבירה.
המבוטח אינו מקבל או זכאי לקבל פנסיית נכות מהקרן המעבירה.
לא הוטל צו עיקול על כספי המבוטח בקרן הפנסיה המעבירה.
לשכיר- מעבידו הנוכחי של המבוטח העובר הצהיר כי אין לו חוב לקרן המעבירה בשל המבוטח.
בוטלה מגבלת מינימום וותק לצורך בקשת המעבר (שהייתה - שנתיים לבודד, 3 שנים לקבוצה )- אולם מבוטח שחתם 
על בקשת העברה לפני 1.12.06 לא יוכל לבצע העברה חוזרת עד להעברת הכספים  של בקשתו הקודמת ע"י הקרן המעבירה .

הוראה להעברת הכספים והטיפול בה :
1) כל מבוטח המבקש לעבור יחתום על בקשת העברה המותנית בחתימתה של החברה המנהלת של הקרן המקבלת על כתב התחייבות לא יאוחר מ-21 ימי עסקים ממועד חתימתו של המבוטח העובר, ובתנאי שלא חלפו למעלה מ-180 ימים ממועד חתימת כתב ההתחייבות ועד למועד התשלום לראשונה.
2) 
לשכיר- חלה חובה לצרף את אישור המעביד הנוכחי להעברת הכספים- אם המבוטח הוא מבוטח פעיל בקרן המעבירה . במסגרת הטופס המעביד מצהיר , בין היתר , כי אין לו חוב לקרן המעבירה בשל אותו מבוטח.
3) 
מבוטח לא פעיל/פעיל עם זכויות מעביד קודם - הקרן המעבירה תשלח מכתב למעביד ותיידע אותו בבקשת העובד להעברת כספים ותנהג בכספים בהתאם להוראות תקנה 33א(ג) לתקנות מס הכנסה. בכל מקרה, התנגדות של מעביד להעברת הכספים שיש לו זכויות בהם לא תגרע מזכותו של המבוטח העובר להעביר את יתרת הכספים שבקרן המעבירה לקרן המקבלת.

אחריות ביטוחית לסיכוני נכות ומוות :
שונתה הגדרת המועד הקובע- (המועד בו נכנס לתוקף הכיסוי הביטוחי לפי תקנות הקרן המקבלת).
-
מבוטח פעיל בקרן המעבירה - מועד התשלום לראשונה או מועד חתימת כתב ההתחייבות, המאוחר מביניהם, ובתנאי שלא חלפו 180 ימים ממועד חתימת כתב ההתחייבות ועד למועד התשלום לראשונה.
-
מבוטח לא פעיל בקרן המעבירה - מועד חתימת כתב ההתחייבות או המועד בו חתמה החברה המנהלת של הקרן המקבלת על כתב ההתחייבות האמור, לפי המאוחר מביניהם;
הקרן המעבירה - תהיה אחראית לתשלום פנסיות נכות ופנסיות שאירים בהתאם לתקנונה בגין אירוע מזכה שאירע לפני המועד הקובע .
הקרן המקבלת - תהיה אחראית לתשלום פנסיות נכות ופנסיות שאירים בהתאם לתקנונה בגין אירוע מזכה שאירע במועד הקובע ולאחריו.
חשוב! המועד הקובע בהתאם לחוזר זה מותנה בהעברת תשלומים לקרן המקבלת. במקרה בו לא יועברו תשלומים שוטפים למבוטח פעיל  לקרן המקבלת לא ייכנס לתוקף הכיסוי הביטוחי בקרן המקבלת !

תקופת אכשרה לנכות ולשאירים :
 מבוטח פעיל/ בריסק זמני בקרן המעבירההקרן המקבלת תזקוף לזכותו את תקופת האכשרה שנצברה בקרן המעבירה.
 
מבוטח לא פעיללא תיזקף לזכותו תקופת האכשרה שנצברה בקרן המעבירה!
חשוב לציין כי תקופת האכשרה שתילקח בחשבון בקרן המקבלת מתייחסת לכיסוי הפנסיוני שהיה למבוטח בקרן המעבירה  ובגין הגדלות בכיסוי תחושב תקופת אכשרה חדשה.

מועדי העברת הכספים:
בקשות להעברה שהמועד הקובע בגינם הינו בין התאריכים 1.11.2005-30.4.2006העברת הכספים תבוצע ביום 5.7.2006 .
בקשות להעברה שהמועד הקובע בגינם הינו בין התאריכים 1.5.2006-30.11.2006 – העברת הכספים תבוצע ביום 5.2.5007.
בקשות להעברה שהמועד הקובע בגינם יהיה לאחר 1.12.2006יום העברת הכספים יהיה ה- 5 בכל חודש שלאחר החודש הקלנדרי העוקב לחודש בו התקבלו בקשות העברה.  [ המשמעות היא שמעבשר כספים אחת לחודש ייכנס לתוקף בפועל רק מ-2007].

הלוואות :
מעבר במקרה בו קיימת למבוטח הלוואה בקרן המעבירההחברה המנהלת של הקרן המעבירה רשאית לדרוש ממבוטח עובר בטוחות מספקות להבטחת החזר הלוואות שלווה המבוטח מהקרן וטרם הגיע מועד פירעונן, אך אינה רשאית לקזז מן הסכום המועבר הלוואות שטרם נפרעו כאמור; התחייבות של החברה המנהלת של הקרן המקבלת להבטיח את החזר ההלוואה תהיה בטוחה מספקת.


עוד מאמרים בנושא: ביטוח וביטוח פנסיוני
עוד מאמרים של: דודו נפתלי
מאמר זה נצפה: 2412 פעמים

הוסף תגובה
  עדכון
  דודו,    (21/07/2008   18:20)
   

חיפוש במאמרים  

 
מבזקים מנשים.ביז  

ליצירת קשר - שליחת מייל

"נשים ביז אירועים" הצטרפי לניוזלטר אחד שישאיר אותך בעניינים... כל אירוע חשוב לנשות עסקים, אירועי המיועד לנשים והמתוכנן ע"י נשים. ההרשמה חינם!

עמלנו רבות להפקת פרויקט ״חרות על ליבי״ פרוייקט במסגרתו התראיינו בעלות עסקים מהי עבורן חרות בעסק

אשת עסקים! יש לך אירוע מתוכנן עבור נשים? פני אלינו ואנו נפרסם את הארוע שלך..."נשים ביז אירועים" חדש!!!

רוצה להשיג יותר בפרסום באינטרנט? זה הזמן לפרסם בפורטל "נשים נקודה ביז" בעלות אפקטיבית .

רוצה להופיע ב"פגישה ב-4 עיניים"? למילוי השאלון המורחב שלנו... לא לשכוח לצרף תמונה!

פורטל לנשות עסקים  
לדף הבית
אודותינו
 
עסקים וכרטיסי ביקור  
כרטיסי עסקים
קורסים | סדנאות | ימי עיון
שדרות העסקים
קופונים ומבצעים
Networking קבוצות
 
מאמרים  
מאמרים חדשים
ניוזלטר בדיוור ישיר
אינדקס מאמרים
אינדקס כותבים
נשים | סיפורי הצלחה
עשרת הדיברות
בלוגים
 
לוחות מידע  
לוח אירועים
לוח מודעות
לוח אתרים
 
פורום נשים ביז  
נשים עצמאיות התפתחות אישית
נשים בעבודה
כלכלת המשפחה
בחזרה למעגל העבודה
ליווי עסקי ושיווקי
מיניות וזוגיות
בריאות ותזונה
ייעוץ והכוונה מקצועית
עסקים בראייה משפטית
קוסמטיקה ואסטתיקה
 
פינת המומחים  
איילת גרינברג | לצאת מהבלאגן
אירית רוטרובין | יעוץ קריירה
אמנון סער | נומרולוגיה קבלית
ורדה לב אש | מיניות האישה
בני מרגליות | אימון לפריצת דרך
יונה מאור | הדיאטנית שלך
יעל לוטן | אסטרטגיה תדמיתית
יערה הולצמן | המילה האחרונה
ליב"ה | עצמאות כלכלית
משולחנה של דר' קרול מקול
עפרה פסל | ניהול קשרים מניבים
צביקה ברגמן | שוק ההון
ריקי לנגברג - תזונה נכונה
שי וייסברג | לב חושב מוח אוהב
 
מידע שימושי  
משרדי ממשלה
רכבת ישראל
נחיתות נתב"ג
 
סקר  
האם את ספונטנית?
שמחה לכל הצעה לא שגרתית
תלוי במה מדובר...
רק אם היוזמה היא שלי...
מה זה ספונטנית?
 
  הצבעתך תרשם פעם אחת
הוקם ע"י סטודיו דקל - עיצוב אתרים © כל הזכויות שמורות